Értékesítési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. szakasz: Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek minden, a Rijk Zwaan Budapest Kft. (a továbbiakban Eladó) és a Vevő közötti ajánlatra és megállapodásra, feltéve hogy a felek nem tértek el írásban a jelen szerződési feltételek egy vagy több pontjától.
A jelen ÁSZF értelmében a Vevő általános beszerzési/vételi feltételei a Rijk Zwaan Budapest Kft-vel szemben nem alkalmazhatók.
Az Eladó és a Vevő (a továbbiakban: „Felek”) akár az adásvételi szerződésben, akár az írásbeli megrendelésben, illetve annak visszaigazolásában megállapodhatnak a jelen ÁSZF-től eltérő sajátos szerződési feltételekről, az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett. A jelen ÁSZF-től való eltérés vagy az arról történő lemondás csak írásbeli és a Felek által cégszerűen aláírt egybehangzó, kölcsönös nyilatkozat útján történhet.
Az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésekre az aláírás napján hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései módosításra kerülnek, a módosított rendelkezéseket a korábban kötött szerződésekre csak abban az esetben lehet alkalmazni, amennyiben a Felek erről megállapodnak. Kifejezett megállapodásnak minősül, ha az Eladó a módosított ÁSZF-et postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként vagy más igazolható formában közli a Vevővel, aki az ellen a kézhezvételt követő 8 napon belül írásban kifejezetten nem tiltakozik.

2. szakasz: Ajánlatok, megállapodások, árak

Az Eladó által tett ajánlatok nem kötelező erejűek. A nem kötelező erejű ajánlatot az Eladó a Vevő által történő kézhezvételt követő 3 munkanapon belül visszavonhatja.
Az ajánlatban megadott árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa) és a szállítás költségeit. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy árait időszakonként módosítsa. Minden új árajánlat felülírja a korábbi árajánlatokat az új árajánlat dátumát követően érkezett megrendelésekre.
Amennyiben a megrendelésben igényelt mennyiség eltér az Eladó szabványos csomagolási egységétől, illetve annak többszörösétől, akkor Eladó jogosult a megrendelt mennyiséget a következő csomagolási egységre kerekíteni.
Az összes megadott súly vagy darabszám nettó súly vagy darabszám.
A Vevőnek tett ajánlat, illetve az Eladó és a Vevő közti értékesítési megállapodás nem jelenti azt és semmiféleképpen sem értelmezhető úgy, hogy a Vevő licencet kap az ajánlott, illetve eladott árukra vonatkozó szellemi tulajdonjogra. 

3. szakasz: Megrendelési dokumentáció

A Vevőnek megrendelése leadásakor, illetve az Eladó első kérésére 3 munkanapon belül írásban meg kell adnia, hogy mely információk, specifikációk és dokumentumok szükségesek számára, a később beérkező igényeket az Eladó nem köteles figyelembe venni, így például:
• számlázás,
• növény-egészségügyi követelmények,
• tanúsítványok és
• egyéb nyilatkozatok terén.

4. szakasz: Jó terméssel kapcsolatos fenntartás

A még rendelkezésre nem álló vetőmagra vonatkozó szállítások teljesítésének feltétele a piacképes áru átlagos termése. Abban az esetben, ha az Eladó jogosan hivatkozik a jó terméssel kapcsolatos fenntartásra, akkor az Eladó nem köteles a szállítást teljesíteni, a szerződéstől részben vagy egészben elállhat, de törekedni fog arra, hogy arányos mennyiségeket, illetve helyettesítő termékeket szállítson le. Amennyiben az Eladó erre a fenntartásra jogosan hivatkozik, a Vevő nem jogosult semmilyen kártérítésre illetve kompenzációra.

5. szakasz: Szállítás

A szállításra EXW Budapest érvényes (Incoterms 2000). Eltérő megállapodás hiányában a szállítás az Eladó telephelyéről értendő. Amennyiben a szállítást az Eladó végzi, akkor a szállítást az Eladó az általa legjobbnak ítélt módon hajtja végre. A Vevő speciális kérései miatt az Eladónál felmerülő, szállításra vonatkozó többletköltségek a Vevőt terhelik.
A Vevő nem jogosult az áruk Eladóhoz történő visszajuttatására, kivéve, ha az Eladó arra engedélyt ad. Az esetleges visszaszállítások költségei a Vevőt terhelik.
Eladó részszállításra és előszállításra is jogosult. Eladó jogosult a hiányzó fajtát vagy vetőmag nagyságot a legjobb lehetőségei szerint mással pótolni.

6. szakasz: Szállítási idő

1. A megadott határidők csak akkor érvényesek, ha azokat Eladó a Vevő megrendelését követően írásban visszaigazolja.
2. Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőt rossz termés, közlekedési akadályok, a szállítmány elvesztése vagy hatósági intézkedések folytán nem képes betartani, jogában áll a Vevővel kötött szerződéstől részben vagy egészben – kártérítés fizetése nélkül – elállni. Ilyen esetekben Vevő részszállításokat is köteles átvenni.

7. szakasz: Tulajdonjog fenntartása

Az Eladó által szállított áruk és/illetve a leszállított árukból származó termékek az Eladó tulajdonát képezik mindaddig, amíg a Vevő a teljes vételárat és esetleges egyéb járulékos költségeket, kamatokat ki nem egyenlíti. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult arra, hogy az árukat és/illetve a származékos termékeket visszaszállítsa illetve a visszaszállítást igényelje a Vevőtől, melyet a Vevő teljesíteni illetve tűrni köteles. A Vevőnek nincs joga arra, hogy ebből eredő kártérítést követeljen. A visszaszállítás költségei a Vevőt terhelik. A tulajdonjog fenntartása kiterjed a Vevővel szemben fennálló olyan eladói követelések esetére is, melyek abból erednek, hogy a Vevő határidőben nem teljesíti az Eladó felé bármely más jogviszonyból illetve bármely jogalapon fennálló egy vagy több kötelezettségét.
Az Eladó által szállított árukat és/illetve a leszállított árukból származó termékeket, melyekre a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti tulajdonjog fenntartás vonatkozik:
a) mindenkor oly módon kell tárolni és/illetve felhasználni, hogy könnyen beazonosítható legyen, hogy az áruk és/illetve termékek az Eladó tulajdonát képezik, és 
b) csak szokásos üzleti célokra lehet azokat felhasználni, illetve értékesíteni. 
Továbbértékesítés esetén a Vevőnek saját vevője számára elő kell írnia a tulajdonjog fenntartását az Eladó javára. Továbbá a Vevőnek elő kell írnia saját vevője számára a jelen 7. szakaszban előírt kötelezettségeket. 
A Vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig az árut nem terhelheti meg az Eladó erre irányuló kifejezett írásbeli engedélye nélkül. 
Az árura vonatkozó kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor az árut a Vevőnek átadják, illetve leszállítják a Vevő által meghatározott helyre.

8. szakasz: Fizetési feltételek

A fizetési feltételekben a felek külön állapodnak meg. A számlát akkor kell határidőben kifizetettnek tekinteni, ha annak teljes összegét jóváírják az Eladó bankszámláján, legkésőbb a számlában feltüntetett teljesítési határidő utolsó napján. A fizetési késedelem kezdő időpontjától a Vevő a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti törvényes késedelmi kamatot tartozik Eladó felé megfizetni. A fizetési késedelem időtartamára az Eladó fenntartja a jogot, hogy leállítsa a Vevő felé történő további szállításokat a késedelembe esés jogkövetkezménye nélkül. 
Amennyiben a Vevő felszámolási, illetve csődeljárás hatálya alá kerül, valamint ezek hiányában is a Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Vevő Eladóval szembeni fizetési kötelezettségei azonnal egy összegben esedékessé válnak. Eladó ebben az esetben jogosult arra, hogy azonnali hatállyal felmondja a Vevővel kötött minden megállapodását, illetve elálljon azoktól anélkül, hogy az ezekből eredő bármilyen kártérítési igényéről ezáltal lemondana.
Amennyiben részletfizetésekről született megállapodás és a Vevő elmulaszt egy részletfizetési határidőt, akkor a teljes fennmaradó összeg azonnal esedékessé válik további értesítés nélkül. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti késedelmi kamat ennek megfelelően érvényesíthető.
A bankköltségek minden esetben a Vevőt terhelik.
A Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult fizetési kötelezettségéből levonást végezni vagy abból visszatartani, az ilyen levonás, illetve visszatartás a fizetési kötelezettség elmulasztásának tekintendő és az erre vonatkozó, a jelen 
ÁSZF-ben, illetve az adásvételi szerződésben vagy egyéb megállapodásban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak.

9. szakasz: Költségek viselése

Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik egy vagy több kötelezettsége vonatkozásában, akkor az Eladó fizetési igényének érvényesítésével kapcsolatosan felmerült – bíróságon kívüli, illetve bírósági - összes költsége a Vevőt terheli.

10. szakasz: Felelősség

Amennyiben az Eladó megítélése szerint a Vevő jogosan hivatkozik hibás teljesítésre, akkor az Eladó a lehetséges mértékig és teljes mértékben saját belátása szerint és saját költségére vagy kijavítja a kárt, vagy kicseréli az árut. Ebben az esetben a Vevőnek teljes mértékben együtt kell működnie az Eladóval, ennek elmulasztása esetén az ebből eredő károkat viselni köteles. A Vevő köteles a károkat korlátozni amennyire csak lehetséges az olyan leszállított árukat illetően, melyekkel kapcsolatosan reklamációt nyújtott be az Eladóhoz, ennek elmulasztása esetén viselni köteles az ebből eredő károkat.
Az Eladó nem felelős az olyan, a Vevő által elszenvedett kárért, amelyet a hibás áruk közvetlenül vagy közvetve okoztak, beleértve csomagolásukat is, kivéve, ha az adott kár az Eladó és/illetve alkalmazottai által elkövetett szándékosság, illetve nagyfokú hanyagság következménye.
Az Eladó kárfelelőssége sosem haladhatja meg az érintett szállításra vonatkozó számlán szereplő összeget (ÁFA nélkül), mely fel lett számítva a Vevő felé. Az Eladó semmilyen esetben sem felel a Vevő által elszenvedett közvetett olyan kárért, mint például (de nem kizárólagosan) a kereskedelmi veszteség, illetve elmaradt haszon.
Az Eladó semmilyen esetben sem felelős az áruk szállításának késedelme által okozott kárért.
Az áru vételára a kárfelelősség jelen 10. szakasz szerinti korlátozására illetve kizárására tekintettel került meghatározásra, figyelembe véve ennek kompenzációját. A jelen általános szerződési feltételek alapján támasztott kártérítési követelések elévülésének ideje az áru átvételétől számított 1 (egy) év.

11. szakasz: Felhasználási feltételek, szavatossági felelősség

Az Eladó garantálja, hogy az általa leszállítandó áruk a legjobb tudomása szerint megfelelnek az adott árukra vonatkozó leírásoknak. Amennyiben a leszállított áruk nem felelnek meg az adott értékesítési szezoNra vonatkozó Eladói katalógusban szereplő termék specifikációknak, akkor az Eladó erről tájékoztatni fogja a Vevőt.
Az Eladó nem garantálja, hogy az általa a Vevőnek leszállított áruk megfelelnek arra a célra, amelyre a Vevő felhasználja azokat. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy még a legjobb minőségű áruk esetében is a termesztés sikere nagymértékben függ a termesztés módszereitől, az időjárástól, a talaj állapotától és egyéb tényezőktől melyek az Eladó érdekkörén kívűl esnek.
Az Eladó által írásban biztosított összes minőségi információ kizárólag ismételhető tesztekre épül. Ezen adatok csak azokat az eredményeket jelzik, amelyeket az Eladó elért a tesztek végrehajtásának időpontjaiban és azon körülmények mellett, amelyek a tesztekre vonatkoztak. Nem feltételezhető semmilyen közvetlen kapcsolat a biztosított adatok és a Vevő által elért eredmény között. A Vevő által elért eredmény egyebek között függ a helyszíntől, a termesztési technológiától, az alkalmazott termesztő közegtől és/illetve az időjárási körülményektől. 
Az Eladó által nyújtott garancia elévül, ha a Vevő az árukat magkezelési eljárásoknak veti, illetve vetteti alá, illetve azokon eljárásokat végeztet, az árukat átcsomagolja/átcsomagoltatja, illetve helytelenül használja és tárolja/használja és tároltatja.
Az Eladó semmilyen módon sem garantálja, hogy a leszállított áruk felhasználása nem sérti semmilyen harmadik fél (szellemi tulajdoNra vonatkozó) jogait

12. szakasz: Vetőmag kezelése a Vevő kérésére

Amennyiben az árukat a Vevő konkrét kérésére az Eladó kezeli, illetve az Eladó nevében kezelik, akkor az Eladó nem biztosít semmilyen garanciát az ilyen jellegű kezelés hatásosságát és/illetve következményeit illetően. Az Eladó nem felelős a Vevő konkrét kérésére végrehajtott kezelésből származó semmilyen kárért. 
Amennyiben az Eladó ennek ellenére felelőssé tehető valamilyen, a Vevő speciális kérésére végrehajtott kezelésből származó

bármilyen kárért, akkor az Eladó felelőssége korlátozott és saját belátása szerint csak az áruk cseréjére, illetve az érintett áru vételárának visszatérítésére, számlán történő jóváírására terjed ki a 10. szakasz utolsó bekezdése alapján.
Az összes, az árukra vonatkozó adat a kért kezelést megelőzően végrehajtott vizsgálatokra épül.

13. szakasz: Hibák, reklamációs feltételek

A Vevő megvizsgálja az árukat szállításkor, illetve az átadás-átvételt követően haladéktalanul. Amennyiben nem a megfelelő áruk lettek és/illetve nem a megrendelt mennyiség lett leszállítva, Vevő erről írásban köteles tájékoztatni az Eladót a szállítást követő három napon belül.
Az áruk nyilvánvaló, azonnal észlelhető mennyiségi és/vagy minőségi hibáira vonatkozó reklamációkat, beleértve csomagolás sérülését vagy egyéb csomagolással kapcsolatos kifogást az átvételkor azonnal, a szállítást végző aláírásával igazoltan jegyzőkönyvben rögzíteni kell, valamint a Vevő írásban köteles jelenteni az Eladó felé az áruk Vevőnek történő leszállítási/átvételi dátumát követően három napon belül. 
Az áruk rejtett hibáira vonatkozó reklamációkat, beleértve a csomagolással kapcsolatosakat is, a Vevő köteles a tudomására jutásától (felismerésétől) számított három napon belül az Eladónak írásban jelenteni. A reklamációkat oly módon kell benyújtani, hogy azokat az Eladó, illetve egy harmadik fél ellenőrizni tudja és azoknak tartalmaznia kell a tételszám (batch), a szállítási és a számla adatokat. A Vevőnek jeleznie kell, hogy az áruk milyen körülmények között lettek felhasználva, és újraértékesítés esetén, kinek lettek az áruk továbbértékesítve. 
Amennyiben a Vevő bármely reklamációja nem kerül írásban benyújtásra az Eladóhoz a fentiekben megadott, alkalmazandó időtartamon belül, akkor a továbbiakban a Vevő nem jogosult semmilyen jogorvoslatra, beleértve a kártérítést is. 
Amennyiben a Felek között vita merül fel a fajtát, fajtatisztaságot, csírázást és a technikai tisztaságot, illetve az egészségügyet illetően, akkor a Vevő és/illetve az Eladó kérésére Naktuinbouw (ISTA állomás, melynek nyilvántartásban szereplő irodája Roelofarendsveen-ben, Hollandiában található), illetve egy másik, a Vevő és az Eladó által elfogadott objektív és független intézet végrehajt egy vizsgálatot. 
Egészségüggyel kapcsolatos vita esetén az ISHI (International Seeds Health Initiative – Nemzetközi Vetőmag Egészségügyi Kezdeményezés) által elfogadott tesztelési módszerek kerülnek alkalmazásra. A fentiekben felsorolt felmérés illetve vizsgálat eredményének elfogadása kötelező mindkét fél részére, mindamellett az érintett feleknek joga van arra, hogy a 20. szakaszban említett hatóságok elé terjesszék az vizsgálati eredmények következményeivel kapcsolatos esetleges vitákat.
A jelen pont szerinti vizsgálatok költségeit a kérelmező fél köteles előlegezni és az Eladó csak abban az esetben köteles megtéríteni azokat, amennyiben a vizsgálati eredmények alátámasztják a Vevő kifogásának jogosságát.
Az Eladó számlájával kapcsolatos reklamációkat írásban be kell nyújtani az Eladónak a számla dátumát követő tizennégy napon belül. A reklamáció benyújtása nem biztosít a Vevő számára semmilyen jogot ahhoz, hogy felfüggessze az érintett számla kifizetését.

14. szakasz: Kártérítés

Vevő a 10.5 szakasz alapján mentesíti Eladót minden harmadik fél által támasztott olyan kártérítési követeléstől és egyéb igénytől, amelyet az Eladó által leszállított áruk állítólagosan okoztak, illetve azokkal kapcsolatosak, beleértve azokat a követeléseket és jogokat, amelyeket Eladó ellen az áruk gyártója minőségében nyújtanak be bármely ország termékfelelősségre vonatkozó bármelyik jogszabálya alapján, kivéve, ha az illető kár az Eladó szándékos vagy gondatlan jogellenes tevékenységének következménye.


15. szakasz: Termesztési gyakorlatok, fajtaleírások 

Eladó fajtaleírásai, termesztési ajánlásai és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetési-, ültetési-, illetve szedésidőre, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Eladó semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. 
A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési eljárás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.
Az Eladó tájékoztatójában szereplő immunitás, rezisztencia és érzékenység kifejezések jelentése az alábbi:
-    Immunitás: egy konkrét kártevő, illetve kórokozó támadásának nem képezi tárgyát.
-    Rezisztencia: egy növény fajtának azon képessége, hogy korlátozni tudja egy konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését és/illetve azt a kárt, amelyet azok okoznak érzékeny fajtákhoz képest, hasonló környezeti feltételek és hasonló kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett. Az ellenálló fajtákon megjelenhetnek bizonyos betegség szimptómák, károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett. A rezisztenciának két szintje van:
    Magas fokú rezisztenciával rendelkező növények – HR: nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon megjelenhetnek bizonyos szimptómák, illetve károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás esetén. 
    Mérsékelt rezisztenciával rendelkező növények – IR: korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését, de a szimptómák, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú rezisztenciával rendelkező fajták esetében.    A mérséklet rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig kevésbé súlyos szimptómák, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik. 
-    Érzékenység: az adott növényfajta nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy egy adott kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését korlátozza.

16. szakasz: Vis Major

A Vis Major az Eladó ellenőrzésén kívül eső olyan elháríthatatlan külső körülményeket jelenti, melyek a megállapodás teljesítését hátráltatják, illetve megakadályozzák. Többek között - amennyiben és addig a mértékig, amíg az adott körülmény hátráltatja, illetve megakadályozza a teljesítést - Vis Major alá tartoznak a következők: sztrájkok, a megállapodás teljesítéséhez szükséges nyersanyagok és egyéb anyagok, illetve szolgáltatások általános piaci hiánya, valamint az olyan beszállítóknál és/illetve harmadik feleknél fellépő, előre nem látható termelési visszaesés, amelyektől az Eladó függ, továbbá az általános szállítási problémák, természeti katasztrófa, a kötelező jogszabályi előírások változásai, tűzvész, közúti forgalmi akadályok, baleset stb..
Vis Major feltételek bekövetkezte esetén Eladó, amint lehetséges, tájékoztatja Vevőt.
Amennyiben a Vis Major két hónapnál hosszabb ideig áll fenn, mindkét fél jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani. 
Vis Major esetén az Eladó nem köteles semmilyen kártérítést fizetni.

17. szakasz: További felhasználás/termesztés, felülvizsgálat

A Vevő nem jogosult arra, hogy a leszállított árukat a szaporító anyag előállítására és/illetve reprodukálására felhasználja.
Amennyiben a leszállított árukat harmadik félnek értékesítik, a Vevőnek elő kell írnia az adott harmadik félre vonatkozóan ezen 17. szakasz első bekezdése alatti kikötést.
 Vevő nem jogosult a leszállított árut más és/vagy bontott csomagolásban, eltérő súlyban, nagyságban vagy kiszerelésben tovább értékesíteni.
A Vevő köteles az Eladó számára, illetve az Eladó nevében bárki számára közvetlen belépést biztosítani vállalkozásához, beleértve és különösen vállalkozásának termesztő területeit, annak érdekében, hogy az Eladó ellenőrzéseket tudjon végrehajtani, illetve végrehajtatni. A “Vállalkozás” a jelen szakasz értelmében minden olyan üzleti tevékenységre is kiterjed, amelyet valamilyen harmadik fél hajt végre a Vevő nevében vagy képviseletében illetve megbízásából bármely jogviszony alapján. A Vevő kérés esetén nyilvántartásaihoz is közvetlen hozzáférést biztosít az érintett szaporító anyagra vonatkozóan. 

18. szakasz: Védjegyek, logók és egyéb jelzések használata

A Vevő nem használhatja, nem veheti (vetetheti) nyilvántartásba az Eladó által abból a célból használt védjegyeket, logókat és egyéb jeleket, hogy megkülönböztesse áruit más vállalatok áruitól, és nem használhat azokhoz hasonló védjegyeket, logókat, illetve egyéb jeleket. Ez nem vonatkozik az áruk Eladó védjegyeivel, logóival, illetve egyéb jeleivel ellátott jelenlegi, illetve korábbi eredeti csomagoló anyagaiban történő kereskedésére.
A leszállított áruk harmadik fél részére történő eladása esetén, a Vevőnek elő kell írnia az adott harmadik fél számára a 18. szakasz első bekezdése alatti kikötést.
Eladó logóinak internetes megjelenéséhez Eladó írásbeli hozzájárulása szükséges.

19. szakasz: Értelemszerű módosítás/conversion

Amennyiben a jelen szerződési feltételek előírásai közül valamelyik érvénytelen, akkor az illető előírást automatikusan fel kell váltani egy olyan érvényes előírással, amely a lehető legnagyobb mértékben megfelel az érvénytelen előírás szándékának.
Ebben az esetben a többi általános szerződési feltétel a lehető legteljesebb mértékben érvényes marad.

20. szakasz: Jogviták rendezése

A jelen szerződési feltételek tárgyát képező ajánlatokból és megállapodásokból eredő, illetve az azokkal kapcsolatos minden vitát a felek barátságos úton rendeznek. Amennyiben ez nem lehetséges, bármely vita eldöntésére, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljárás során a magyar nyelvet és a magyar jogot kell alkalmazni. Az Eladó választása szerint pert indíthat bármely felek közötti jogvita elbírálására a perértéktől függően hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt is.

21. szakasz: Alkalmazandó törvény

Az Eladó és a Vevő közti összes megállapodásra az Eladó székhelye szerinti magyar jogot kell alkalmazni. Emellett az “Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Értékesítésére vonatkozó Konvenciója” alkalmazandó, amennyiben az Eladó és a Vevő székhelyei nem ugyanabban az országban találhatók addig a mértékig, amíg e Konvenció nem tér el jelen szerződési feltételektől és addig a mértékig, amíg e Konvenció nem ellentétes az Eladó országának kötelező törvényeivel.

22. szakasz: Termesztő terület alapján történő árképzés

Egyes fajták árának megállapítása a termesztő terület nagysága (m2) alapján történik. Felek ezekről külön megállapodást kötnek.

Általános Szerződési Feltételek letöltése